Du är här: Hem / Kalender

Kalender

Aktivitet: FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VALLENTUNA & UPPLANDS VÄSBY
Ort/plats: VALLENTUNA
Från: 2019-03-27, kl. 18:00
Till: 2019-03-27, kl. 19:00

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna till föreningsstämman 

Datum: 27 mars

Tid: 18:00 - 19:00

Plats: Lovisedalsskolan

 

Följande behandlas och protokollförs: 

1.  Mötets öppnande

2.  Fastställande av röstlängd för mötet. 

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6.  Fastställande av föredragningslista. 

7. 

a.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

b.  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

8.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10.

a.  Styrelsens utredning och förslag till medlemsavgifter.

b.  Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

13. Val av 

a.  föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b.  övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år; 

c.  suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 

d.  revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

e.  ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av  vilka en skall utses till ordförande; 


Wadoryu Karate Sweden